Om meg

Anne Helene Jørstad

Bilde av Anne-Helene Jørstad
Foto: Ragnhild Eidem Krüger, «Demens & Alderspsykiatri»

Jeg er prest og har virket som sykehjemsprest i 19 år, fra høsten 2000 til høsten 2019. Siden 2018 har jeg vært spesialist i praktisk prestetjeneste i helse- og sosialsektoren. For tiden er jeg sokneprest i Brønnøy menighet.

Som sykehjemsprest oppdaget jeg fort at personer med demens ble en særlig utfordring for meg: De har kognitive svikt som gjorde at jeg måtte være spesielt skjerpet på kommunikasjon: Hvordan kommuniserer jeg med ord og kroppsspråk og handlinger? Hva vil jeg formidle, og når det fram? For å kunne å møte disse utfordringene bedre, tok jeg videreutdanning i samtale- og sjelesorgkunst (grunnleggende PKU), aldersdemens (20 studiepoeng ved Diakonhjemmets høyskole og videreutdanning for prester i helse-og sosialsektoren (Menighetsfakultetet 2007 -2009)

Omlag 80 % av pasientene på norske sykehjem har en demenssykdom i tillegg til andre sykdommer og plager. Mennesker som rammes av demens bor som oftest hjemme i flere år før sykdommen har utviklet seg så langt at de trenger kontinuerlig og profesjonell omsorg på institusjon. De må ønskes og oppleve seg velkomne i sine lokale nettverk. Derfor er det viktig at kirken har kunnskap om demens.

I 2009 mottok jeg Olavsstipendet for et prosjekt om demens og tro. Prosjektet ble gjennomført i 2010 og var todelt. En del omfattet dybdeintervjuer: Jeg intervjuet 9 personer med moderat til langtkommet demens om deres tro. Dette resulterte i to fagartikler i henholdsvis «Tidsskrift for sjelesorg» og «Demens og Alderspykiatri» og mange undervisningsoppdrag for helsepersonell og kirkelige ansatte. Å lage denne nettsiden var den andre delen av prosjektet.

Jeg er svært takknemlig for at Kirkedepartementet har gjort dette mulig ved å tildele meg Olavstipendet.

Link til min CV (PDF)